Vsakovací zařízení

Tato norma se věnuje řešení vsakování srážkových povrchových vod jako vhodnému způsobu hospodaření se dešťovými vodami. Řeší zejména návrh, výstavbu a samotný provoz povrchových a podzemních vsakovacích zařízení (zasakovacích zařízení).

V současné době neustále přibývá spousta nových zpevněných ploch, asfaltových (cesty, parkoviště), betonových (průmyslové areály, skladové prostory), střešních ploch (střechy rodinných domů, kancelářských budov, výrobních hal) a mnohých dalších. Voda z těchto ploch nevsakuje zpět do horninového prostředí, naopak, rychle odtéká pryč z daného území. Takto vzniká na dané lokalitě nedostatek podzemní vody, která je mnohdy zbytečně odváděna dešťovou kanalizací, za kterou mimochodem platíte zbytečně nemalé peníze.

V místech kam jsou vody odváděny naopak hrozí eroze, sufóze a povodně. Od roku 2010 je také v České republice prioritou projektovat vsakování srážkových vod v místě jejich dopadu.

Norma dále popisuje rozsah a způsoby provádění geologického průzkumu pro vsakování srážkových povrchových vod. Stanovuje omezující podmínky pro vsakování srážkových povrchových vod. Norma přináší základní přehled v současnosti používaných povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. Norma uvádí postup a příklady výpočtů retenčních objemů vsakovacích zařízení, zabývá se mírou bezpečnosti proti přeplnění vsakovacích zařízení a přetékání srážkových vod na povrch. Do normy jsou přiloženy aktualizované tabulky návrhových úhrnů srážek v České republice.

K návrhu vsakovacího zařízení – zasakovacího systému, budete potřebovat vyjádření hydrogeologa s osvědčením MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie.