Navrhování vsakovacích zařízení

Navrhování vsakovacích zařízení dle normy ČSN 75 9010 respektuje technické požadavky, schválené v posledních letech. Přímo určuje rámec hydrogeologického průzkumu, výběr a způsob dimenzování vsakovacího prvku. Zabývá se nejčastěji používanými vsakovacími prvky jako jsou štěrková a makadamové vsakovací rýhy a šachty nebo již prefabrikované plastové vsakovací koše.

Pokud to podmínky dovolují mohou být využita také povrchová vsakovací zařízení, průlehy, příkopy, vsakovací nádrže.

Tato norma byla doplněna TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, která řeší likvidaci srážkových vod v urbanizovaných územích způsoby blízkými přírodě. Jako prioritní způsob považuje vsakování srážkových vod do zemního prostředí, při nedostatečné propustnosti kombinované s retencí a regulovaným odtokem. Až v případě neproveditelnosti či nepřípustnosti vsakování navrhuje regulované odvádění do povrchových vod. Nejméně příznivě hodnotí odvádění srážkových vod jednotnou kanalizací. Norma specifikuje výběr vsakovacího prvku s ohledem na různé typy odvodňovaných ploch a jejich znečištění.

Hospodaření se srážkovými vodami TNV 75 9011