Vyhláška č. 501/2006 Sb.

Dle této právní úpravy je vsakování srážkové vody obecně upřednostněno před jejím odváděním pomocí veřejné srážkové či jednotné kanalizace. Vsakování srážkové vody musí však na předmětném pozemku umožňovat hydrogeologické poměry pozemku, jeho velikost a využití (v celoročním horizontu). Za předpokladu, že tím nedojde ke způsobení škod na okolních stavbách či pozemcích je samozřejmě možná i akumulace srážkových vod a jejich následné využití.

Dle § 20/5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. se stavební pozemek vymezuje vždy tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití (např. jejich zadržováním v podzemní nádrži). Dle § 21/3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je pak vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě a/ samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 nebo b/ řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.

Zároveň je však nutné vědět, že pro eventuální výstavbu podzemního vsakovacího zařízení je zapotřebí stavební povolení (se současným posudkem hydrogeologa). Při určování parametrů podzemního vsakovacího zařízení zohledňuje stavební úřad vždy tzv. návrhový (přívalový) déšť, jehož intenzita a délka trvání je určena dle místních klimatických a terénních podmínek, přičemž konkrétní požadavky mohou být zároveň zpřesněny v obecně závazné vyhlášce.

S ohledem na shora uvedené tak lze uzavřít, že vsakování nebo odtok srážkové vody ze staveb na určitém pozemku musí být řešeny pouze na tomto pozemku. Toto pravidlo je pak výslovně uvedeno v § 25/6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., dle něhož je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu; v takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek.

Poraďte se s hydrogeologem, pouze ten Vám také může jako jediný potvrdit projekt vsakovacího zařízení kulatým razítkem.